* Home * Therapie * Therapeut * Contact * Inspiratie * Cliëntervaringen

* Individuele therapie * Mama in balans * Familieopstelling



Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden
1. Ondergetekende is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen binnen en buiten de sessies.
2. Het is de verantwoordelijkheid van ondergetekende om de therapeut (Nynke de Vreeze) voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en fysieke gesteldheid, alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen, e.d.
3. Lichamelijk geweld wordt niet toegestaan en leidt tot beëindiging van de sessies.
4. In de sessies geldt de stopcode: het woord ‘stop’ betekent dat een van ons de situatie niet wil. Dan pauzeren we en overleggen we over de situatie.
5. Sessie afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.
6. Ondergetekende mag er van uitgaan dat Nynke de Vreeze alle kwaliteiten die zij in huis heeft zal aanspreken om het meest optimale resultaat m.b.t. het door ondergetekende gestelde doel te bereiken.
7. Bij afronding van de therapie dient dit voorafgaand aan de laatste sessie gemeld te worden. Zodat afscheid kan worden genomen op een manier die recht doet aan de opgebouwde relatie tijdens de therapie.
8. Ondergetekende is zich ervan bewust dat Nynke de Vreeze geen arts is en zal zich ten alle tijden in verbinding stellen met de reguliere medische sector, indien er sprake is van een medisch probleem;
9. Nynke de Vreeze is als therapeut gebonden aan de richtlijnen van de beroepscode van de SBLP (www.sblp.nl), is ingeschreven in het RBCZ-register als registertherapeut BCZ® en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) (www.rbcz.nl). Wkkgz geregeld bij CAM COOP onder nummer SBLP15128215 (www.camcoop.nl).
10. Het tarief in 2018 is voor een intake van 60 minuten € 45,- en voor een sessie van 60 minuten €65,- Betaling geschiedt contant of door middel van overschrijving op IBAN nummer: NL31RABO0325104891 ten name van N. de Vreeze. Bij aanvang van een nieuw jaar kan er een tariefswijziging plaatsvinden.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Nynke de Vreeze, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Nynke de Vreeze doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ze:
- zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heeft Nynke de Vreeze als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Nynke de Vreeze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van Nynke de Vreeze. Dit gebeurt alleen in overleg met u en met uw expliciete toestemming.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

Als Nynke de Vreeze vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De volgende gegevens komen op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling: “Individuele sessie, overige psychosociale therapie prestatiecode: 24504”
- de kosten van het consult

De gegevens in uw cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Terug naar contact